RSS

De actie Kerkbalans is een actie die gelijktijdig in veel kerken gehouden wordt. Mensen wordt gevraagd hoeveel zij dit jaar kunnen bijdragen aan het werk in de kerk. Alle leden van onze wijkgemeente ontvangen een brief.

Wie krijgt een brief
Sinds drie jaar zijn we overgegaan op het nieuwe landelijke ledenregistratiesysteem LRP. Voor de actie Kerkbalans betekent dit dat alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder die gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan een brief ontvangen. Daarnaast ontvangen de mensen die bij ons ingeschreven staan en in het verleden hebben bijgedragen deze brief.
Ook degenen die in het verleden hebben aangegeven niet mee te willen doen met de actie Kerkbalans ontvangen deze brief.  De omstandigheden kunnen gewijzigd zijn waardoor iemand juist wel weer mee wil doen met deze actie. Op het antwoordformulier kunt u ook aangeven dat u geen bijdrage wilt geven voor deze actie.


Mijn kerk inspireert
Wat betekent de kerk voor u? Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar we ’s zondags samenkomen en waar Gods woord centraal staat. Waar we geïnspireerd worden om voor onszelf en voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving.
De kerk is meer dan een gebouw
De Witte Kerk is een prachtig gebouw in het centrum van Nieuw-Vennep. Maar onze gemeente is veel meer dan een gebouw alleen. Als Gods gemeente vormen we een warme gemeenschap van mensen die omzien naar elkaar. Van jong tot oud. Pastorale zorg hoort daarbij: geestelijke ondersteuning van mensen die daar op bepaalde momenten in hun leven behoefte aan hebben. Naast de kerkdiensten zijn er veel verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Op al die manieren willen we inspireren, bemoedigen en sociaal ondersteunen.

Samen in balans
Nu, aan het begin van het nieuwe jaar benaderen we, net zoals veel andere kerken, de ingeschreven leden van 18 jaar en ouder. Het motto van de actie is nu: ‘Mijn kerk in balans’. Dat is heel persoonlijk. Het gaat om uw of jouw kerk. Dat betekent ook dat de inkomsten en de uitgaven van de kerk in balans, dus in evenwicht moeten zijn. Maar lid zijn van de kerk betekent voor iedereen dat zijn of haar bijdrage aan de kerk in balans moet zijn. En dat is voor iedereen weer anders. Een werkende of een scholier, een gepensioneerde of een werkloze. De mogelijkheid om bij te dragen verschilt sterk. Het gaat erom dat de balans gevonden wordt met de overige bestedingen. Wat geef je uit aan kleding? Wat kost een avondje uit? Een vakantie? Wat zou je dan willen schenken aan de kerk? Natuurlijk denken we niet alleen maar aan geld. Ook een bijdrage als vrijwilliger is goed denkbaar. Daarmee blijven de kosten voor de kerkrentmeesters beperkt en kan het geld zoveel mogelijk besteed worden aan het pastoraat. Inzet als vrijwilliger voor zover dat mogelijk is, stellen we heel erg op prijs. Dan kunnen we doorgaan met het woord van Jezus Christus uit te dragen in de wereld, doorgaan met het uitleggen van de Bijbel en hulp bieden aan hen die dat nodig hebben

Uw persoonlijke bijdrage 2017
Als richtlijn vragen we u uw bijdrage voor dit jaar als volgt vast te stellen. De linkerkolom geeft de situatie van 2016 weer en de rechterkolom is de gevraagde bijdrage voor 2017. Voor tussenliggende bedragen kunt u zelf de hoogte vaststellen door uw bijdrage van vorig jaar met ongeveer 5% te verhogen.

Bijdrage 2016  Bijdrage 2017
Minder dan € 50  Tenminste € 50
 €   75  €   80
 € 100  €  105
 € 200  €  210
 € 300  €  315
 € 400  €  420
 € 500  €  525
 € 750  €  785
 € 1000 en hoger  €  1050 en hoger

 

 
De begroting
 
Begroting
     
   
2016
 
2017
Baten
       
Vrijwillige bijdragen
158.000
 
155.000
Collecten
 
31.000
 
31.000
Bruto bijdrage 'Het Trefpunt"
 
99.960
 
103.500
Speciale acties
27.000
 
27.500
Solidariteitskas
5.000
 
7.500
Overige inkomsten
50.000
 
50.500
   
 
 
 
TOTAAL BATEN
370.960
 
375.000
         
Lasten
       
Gebouwen en inventaris
82.000
 
81.000
Pastoraat
 
114.750
 
105.400
Salarissen en vergoedingen
108.070
 
120.700
Soc. lasten
15.500
 
15.500
Pensioenlasten
15.500
 
12.200
Overige personeelskosten
0
 
5.000
Overige
 
32.320
 
30.450
         
TOTAAL LASTEN
368.140
 
370.250
         
Rente
       
Rentebaten
-1.000
 
-1.000
Rentelasten
12.000
 
5.750
   
11.000
 
4.750
         
Resultaat
 
-8.180
 
0
 
De begroting hierboven betreft de begroting van alleen wijkgemeente Witte Kerk, dus exclusief wijkgemeente CrossPoint.

De volledige begroting 2017 is op aanvraag verkrijgbaar bij de kerkrentmeesters (penningmeester@wittekerk.nl of 06-21814077)
Op het bijdrageformulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2017 wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in termijnen wilt overmaken of wilt laten incasseren. Het rekeningnummer voor de Aktie Kerkbalans is NL45 FVLB 0225 3822 96.

Uw antwoord op de kerkbalans 2017 zien wij met belangstelling tegemoet.

God zegene u en uw gaven.


 
Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere, tot maximaal 10% van het verzamelinkomen, aftrekbaar. Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar notarieel vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Sinds 2014 is zelfs de tussenkomst van een notaris niet meer nodig. Zo is uw gift altijd 100% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Zie www.belastingdienst.nl/giften of vraag uw kerkrentmeesters om informatie.
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau:

Hoofdweg 1318,
2153 LS  Nieuw-Vennep
T: 0252-672476
E: kerkelijkbureau@wittekerk.nl

Of met het College van Kerkrentmeesters via: penningmeester@wittekerk.nl

Wilt u ook bijdragen? Klik dan hier.

Wilt u uw gift zelf overmaken, dan kunt u dat doen op bankrekeningnummer NL45FVLB0225382296 ten name van Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep. (Let op: dit nummer is alleen voor de Actie Kerkbalans).

 

 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2017 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo