RSS

Visie   
In september 2014 heeft de kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente Witte Kerk de tekst van de visie opnieuw vastgesteld. Naast een visie voor de hele gemeente, is er ook voor alle secties, de "afdelingen" van onze gemeente, een deelvisie opgesteld.
 
Totaalvisie
De wijkgemeente Witte Kerk van Nieuw-Vennep is groeiend en bloeiend in het geloof in Jezus Christus. Het is een gemeenschap met de volgende kenmerken:
 • Zij is een gemeenschap die zich wil laten leiden door het woord van de Bijbel en de leiding van de Heilige Geest.
 • Er is eenheid qua inhoud, maar verscheidenheid qua vorm.
 • Ieder gemeentelid is betrokken, lid van een pastorale eenheid en vindt zijn/haar dienende plek in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht).
 • Er is veel ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week.
 • Ze is wervend, naar buiten reikend en bereikbaar.
 • Ze weet zich gedragen door gebed in de eredienst en door het gebed van de individuele gemeenteleden en gebedsgroepen.
Deelvisie Sectie Kerkdiensten 
De zondagse erediensten staan ten dienste van het groot maken van onze drie-enige God. Het streven is om de diensten voor jong en oud toegankelijk en aansprekend te maken. Daarbij staat de boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal en aanvaarden we de bijbel als Gods enige betrouwbare en gezaghebbende Woord. De gemeente wordt toegerust om hem na te volgen; volgens de zendingsopdracht wervend en reikend naar buiten. Muziekvormen variëren tijdens de diensten en moderne media kunnen worden ingezet, maar staan in alle gevallen ten dienste van het doel van de eredienst.

Deelvisie Sectie Zorg 
De Hervormde wijkgemeente Witte Kerk is een pastorale gemeenschap waarbij alle gemeenteleden geroepen zijn elkaar te stimuleren in levensheiliging en onderlinge gemeenschap. De gemeenteleden zien om naar elkaar en hun naasten zoals Christus naar hen heeft omgezien. Zij zijn daarin getuigen van Christus. De gemeenteleden bemoedigen elkaar in het geloof en helpen elkaar Gods weg te gaan en te groeien naar geestelijke volwassenheid. Dit gebeurt in het persoonlijke (doordeweekse) één-op-één contact, in de zondagse ontmoetingen en ook in kleine groepen of pastorale eenheden. De gemeenteleden worden in dit onderlinge pastoraat ondersteund en bijgestaan door ambtsdragers, gespecialiseerde vrijwilligers, een kerkelijk werker en de dominee. De laatste twee verzorgen ook het crisispastoraat in de gemeente.

Deelvisie Sectie Hulp 
De Hervormde wijkgemeente Witte Kerk heeft oog voor haar diaconale roeping. Diakenen vragen aandacht voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart, ze komen op voor wie en wat geen stem heeft: onderdrukte of verdreven bevolkingsgroepen, daklozen, vluchtelingen, armen en zieken. De diakenen hebben de taak om zowel binnen als buiten de gemeente hulp te verlenen aan
hen die in nood zijn. Ondersteund door de diaconie is de gemeente een helper waar geen helper is, of de hulp tekort schiet. De diaconie helpt ook de hulpbehoevenden om deze de weg te wijzen naar de benodigde (gemeentelijke) instanties waardoor ze de juiste hulp kunnen krijgen.

Deelvisie Sectie Jong 
De jeugd van de Hervormde wijkgemeente Witte Kerk is  een integraal onderdeel van de gemeente. Voor elke leeftijd is er binnen de gemeente volop ruimte en aandacht om:

 • Te groeien in persoonlijke relatie met de Here God en zijn principes toe te passen in zijn/haar leven (studie, toerusting en erediensten)
 • Te groeien in gemeenschap (ontmoeting en relatie opbouw met elkaar rondom de eredienst en bij gemeentelijke activiteiten)
 • Persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen door jeugd/tieners actief te betrekken in alle onderdelen binnen en buiten de gemeente.
 • Versterken eigen jeugd om missionair te zijn via relaties en faciliteren van missionaire activiteiten
 • de voorbeeldfunctie van ouders en tieners in te vullen en hen daarin te ondersteunen. 
De inzet van de gemeente zal ondersteund worden door een (kerkelijk) werker (lees: professional) onder jongeren.
 
Deelvisie Sectie Groei
De Hervormde wijkgemeente Witte Kerk  zoekt naar nieuwe missionaire mogelijkheden en stimuleert een missionaire houding van de gemeenteleden. De gemeente wordt toegerust en opgebouwd in het geloof en in haar bijbelse taak om het geloof uit te dragen. De gemeente is een open en naar buiten reikende en bereikbare gemeente. De gemeente zoekt actief het contact met het dorp en is aanwezig in het dorp. Er zijn actieve gastvrije kringen in de gemeente die voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. De sectie Groei vindt het belangrijk dat die taken worden ondersteund door een kerkelijk werker.
 
Deelvisie Sectie Beheer 
De kernactiviteiten van de Hervormde wijkgemeente Witte Kerk worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de vrijwillige bijdragen van de leden en uit de reguliere collecten tijdens de kerkdiensten. Via speciale acties wordt geld ingezameld voor bijzondere doelen. Bij de uitgaven overheerst het geestelijke en niet het financiële. Voor het functioneren van de wijkgemeente is het vrijwilligerswerk onmisbaar,  waar mogelijk leveren gemeenteleden hun bijdrage hieraan.
De Hervormde wijkgemeente Witte Kerk en Het Trefpunt zijn de thuishaven van de wijkgemeente. Daarnaast dienen kerkgebouw en Trefpunt de samenleving als baken en ontmoetingsplaats. Om deze functies ook in de toekomst te behouden zorgt de wijkgemeente goed voor haar gebouwen.
Om mensen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken en andere belangstellenden te bereiken worden verschillende vormen van digitale media ingezet.
 

 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo