Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die wij moeten publiceren in verband met onze ANBI-status. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn dan ook verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Op deze pagina vindt u alle informatie (of de linken naar de plekken waar de informatie gepubliceerd staat).

Formeel bestaat onze gemeente uit 2 rechtspersonen:

Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen
Diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen.

Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen

Contactgegevens:
Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen
Hoofdweg 1318
2153 LS  Nieuw-Vennep
Telefoon: 0252-672476
E-mail: info@wittekerk.nl

RSIN-nummer: 002514345

Kamer van Koophandel: 58186581

De Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen.

Doelstelling:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Bestuurssamenstelling:
De Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen bestaat uit 2 wijkgemeentes: Witte Kerk en CrossPoint.

Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De Algemene Kerkenraad (AK) wordt gevormd door afgevaardigden uit beide wijkgemeentes.
Vanuit CrossPoint de predikant, een ouderling (scriba binnen de AK), een diaken en een kerkrentmeester.
Vanuit de Witte Kerk de predikant, de voorzitter van de Kerkenraad (ook voorzitter in de AK), een diaken en de penningmeester (ook penningmeester in de AK).

College van Kerkrentmeesters
Het Algemene College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College bestaat uit vier leden, twee vanuit elke wijkgemeente. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale colleges voor behandeling van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 3).

Beleidsplan
Wij werken zowel met het beleidsplan  van onze plaatselijke kerk als met het beleidsplan van de landelijke protestantse kerk.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals pastoraalwerkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Deze regelingen staan op de website van de PKN.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
Naast de wekelijkse kerkdiensten (mede-)organiseert en/of faciliteert onze gemeente activiteiten waarmee ze haar doelstelling kan verwezenlijken. Op deze website en op onze facebookpagina (www.fb.com/WitteKerk) vindt u diverse voorbeelden.

Financiën
Jaarrekening 2018 en Begroting 2019

Diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen

Contactgegevens:
Diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen
Hoofdweg 1318
2153 LS  Nieuw-Vennep
Telefoon: 0252-672476
E-mail: dienen@wittekerk.nl

RSIN-nummer: 824103385
De Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen.

Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bestuurssamenstelling
De Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgreveen bestaat uit 2 wijkgemeentes: Witte Kerk en CrossPoint.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

College van Diakenen
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste vier leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale colleges voor behandeling van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van diakenen bestaat uit:
Vanuit CrossPoint een voorzitter en penningmeester en vanuit de Witte Kerk een secretaris / administrateur en een algemeen lid.

Beleidsplan
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u elders op de website.
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk vindt u hier.

Beloningsbeleid
Leden van het College van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Op deze website en op onze facebookpagina (www.fb.com/WitteKerk) vindt u diverse voorbeelden van de activiteiten.

Financiën
Jaarrekening 2018 en Begroting 2019