Op 13 februari waren veel gemeenteleden van de witte Kerk aanwezig bij de Ontmoetingsavond. Aanleiding tot het houden van die avond was het feit dat binnenkort de huidige beleidsplanperiode verstrijkt. Er zal een beleidsplan 2020-2025 geschreven moeten worden. Een goede aanleiding om in onze gemeente gesprek te stimuleren over onvervulde gebeden en dromen voor onze Witte Kerk. En – niet te vergeten! – onze zegeningen te tellen!

Open gesprek

De ontmoetingsavond is bezocht door 90 gemeenteleden uit alle generaties. Na afloop kwamen er enthousiaste reacties. De avond is door velen als opbouwend ervaren. Er was een open, bemoedigende sfeer. Doordat elk gespreksgroepje bestond uit leden van verschillende leeftijden, had het gesprek een verbindende uitwerking. De avond was een eerste stap van een uitgebreider Visietraject, dat hopelijk op dezelfde bemoedigde manier een vervolg krijgt.

Verwerking

Tijdens de avond hebben alle gesprekgroepjes werkbladen ingevuld. Deze zijn integraal overgenomen in een database. Vervolgens is aan elke (!) reactie een kernbegrip gekoppeld. Dat levert een indruk op van thema’s die in de breedte gemeente leven. Ernaast was in elk gespreksgroepje een ambtsdrager aanwezig, die het gesprek in ‘zijn/haar gespreksgroepje’ zal meenemen in het verdere traject.
Een week eerder was de kerkenraad in haar vergadering aan het visietraject begonnen. Bewust koos de kerkenraad ervoor aan het begin van het traject ook de Ontmoetingsavond te houden. Zo wordt open communicatie versterkt: kerk-zijn doen we samen!

Uitkomsten

Na de morgendienst van 17 maart jl. is tijdens het koffiemoment enige aandacht gegeven aan de eerste uitkomsten van de Ontmoetingsavond, en het beoogde verdere traject toegelicht. Rond de zomer van 2019 staat een tweede Ontmoetingsavond gepland, zodat het gesprek dat nu is gestart, daar kan worden voortgezet.

Puntsgewijs geven we wat eerste waarnemingen van hoofdlijnen weer:

  • Kerkenraad en gemeente beantwoorden vragen over zegeningen (‘waar geniet je van?’) en onvervulde gebeden (‘waar verlang je naar?’) in hoge mate op soortgelijke wijze. Anders gezegd: de kerkenraad weerspiegelt de gemeente op een goede manier, en kerkenraad en gemeente delen in elkaars dankpunten én uitdagingen
  • Massaal werden ‘missionair werk’ (getuigend christen-zijn) en ‘kerk van alle generaties’ als centrale thema’s benoemd. Dat is op te vatten als een bemoediging voor een ieder die zich afgelopen jaren heeft ingezet op de werkgebieden Missionair en Jong: die inzet wordt ervaren als relevant.
  • Tegelijkertijd worden de werkgebieden Missionair en Jong óók genoemd als blijvend speerpunt voor de toekomst. De voorzichtige indruk bestaat, dat bij Jong het daarbij gaat om verbreding van ‘zorg voor jongeren’ naar ‘kerk-zijn met alle generaties’. Bij het Missionair gemeente-zijn varieert het verlangen van verder toegerust worden tot concrete stappen zetten. Het vervolgproces zal die verlangens scherper in beeld brengen.
  • Een ander, nieuw thema dat in zeer ruime meerderheid benoemd is, vatten we samen met het woord ‘verbondenheid’. Enerzijds wordt die verbondenheid breed ervaren: een zegen. Velen, jong en oud, ervaren de Witte Kerk als ‘thuis’. Anderzijds bestaat het verlangen de verbondenheid waar de gemeente mee begaafd is, verder te ontwikkelen. Hoe ben je bijvoorbeeld verbonden met de Witte Kerk, als je zelf niet in Nieuw-Vennep woont, maar in de regio? En waarom ken je soms de naam niet van dat ene gemeentelid, dat al 15 jaar in de kerk zit, en hij jouw naam ook niet – en wat zegt dat?

vervolg
Boeiende vragen, waar we nog lang niet over zijn uitgesproken! Mis de volgende Ontmoetingsavond (rond de zomer) niet!
De kerkenraad zal in april samenkomen om specifiek over de uitkomsten van deze avond en het vervolgproces te spreken. Deze lente spreekt kernteam Bouwen met een aantal doelgroepen uit de gemeente. Daarna wordt het conceptbeleidsplan geschreven. In het najaar wordt het beleidsplan omgezet in deelwerkplannen, voor elk kernteam één. Wij vragen je dit alles te dragen in gebed.

Namens de kerkenraad en kernteam Bouwen,

ds. Arjan Berensen