Kerst

‘Midden in de winternacht, ging de hemel open’

‘’Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’’ Matteüs 4 vers 16

 

Kerst en kerstmis

Kerst is een verbastering van het woord ‘Christus’ gezalfde. Met kerst wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. Jezus is een nazaat van koning David uit het Oude Verbond (Testament).—> In de persoon Jezus, de Zoon van God, kwam God zo persoonlijk naar de aarde om zicht met de mensen te verzoenen. Hij wilde niet langer een verre God zijn maar een die dichtbij is.

Jezus

Hij werd geboren ongeveer rond het jaar 0. Bijbelwetenschappers gaan er van uit dat het zelfs het jaar 5 voor onze jaartelling zou kunnen zijn. Wat wel zeker is, is dat het in de tijd was dat Herodes de Grote de regerend vorst van Israël was. De geschiedenis van de geboorte van Jezus, Gods Zoon is opgetekend in drie van de evangeliën, de geschriften van de apostelen Johannes, Lucas en Matteüs die volgelingen waren geworden van Jezus Christus. Het is niet zo gek dat we niet zijn exacte geboortedatum weten. Voor onze jaartelling was meestal alleen van koningen en andere belangrijke personen enigszins bekend in welke tijd zij (ongeveer) geboren waren. Dat we die van Jezus via de evangeliën bij benadering kunnen vaststellen is heel bijzonder. Een geboorte van een kind is feest. En zeker de geboorte van Jezus Christus is reden tot feest! De betekenis van het leven van Jezus, wat hij de mensen, zijn volgelingen leerde, hoe hij leed en stierf en weer opstond uit de dood is een geschiedenis die zijn weerga niet kent.

Het licht van onze kerst

In Johannes 8 vers 12 staat te lezen; Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.Met Jezus wordt het leven lichter, dragelijk. Er is immers zicht op het eeuwige leven in vrede met Hem en anderen die in Hem geloven. Gods zoon brengt door zijn komst op aarde licht in de duisternis. Hij is het licht van de wereld, schijnt als de zon van de gerechtigheid. Hij brengt vrede en gerechtigheid.

De vreugde van ons hart

Het leven met Jezus geeft vreugde, vreugde in ons hart. In het kerstevangelie klinkt het al;En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. Lucas 2 vers 10 en 11Leven met Jezus is niet automatisch een makkelijk leven maar wel een leven waarin Hij ons draagt, bemoedigt, blijdschap geeft en uiteindelijk eeuwig leven met Hem in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde.

De hoop van onze wereld

De hoop van onze wereldJezus Christus is er voor iedereen, voor de gelovigen maar zeker ook voor de mensen die nog niet in Hem geloven. Ook zij kunnen Jezus aannemen als verlosser en Heer. Hij geeft mensen die Hem willen volgen het eeuwige leven, bevrijding van zonde en dood. Jezus is zo de hoop van en voor onze wereld.De Bijbel zegt: ‘In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als kinderen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil’ Efeziërs 1 vers 5 NBG vertaling Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek? Bel 0252-580 806 of mail: zorg@wittekerk.nl. Wil je meer weten over kerst?

https://visie.eo.nl/alles-over/kerst

https://www.waaromgeloven.nl/wat-is-de-betekenis-van-kerst

https://www.zien-en-geloven.nl/kerst

En wil je meer lezen over wat Jezus in zijn leven op aarde heeft gedaan? Kijk dan eens op https://wittekerk.nl/pasen

W uite kijken uit naar Kerst!
Het is advent en wij kijken met elkaar uit naar het Kerstfeest. Wat is het mooi dat we na twee jaar vol met coronabeperkingen dit jaar kerst mogen vieren met de hele gemeente!

We vieren het kerstfeest in verschillende vieringen:

• Zondag 24 december 09.30u 4e advent

Kerstavond:
• Zondag 24 december 17.00u Kinderkerstfeest
• Zondag 24 december 22.00u Kerstnachtdienst

1e kerstdag:
• Maandag 25 december 9.30u Kerstviering

Kinderkerstfeest
We zien met de kinderen uit naar de geboorte van Jezus maar ook naar zijn komst als mens op aarde. En op kerstavond is het dan zover, dan vieren we met de kinderen het Kinderkerstfeest! Een viering voor en door kinderen. Er is een kinderkoor, een kindercombo en een kerstverhaal. Iedereen is van harte welkom om het feest met de kinderen mee te vieren!

Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst wordt geleid door ds. van der Hoeven uit Amersfoort. Het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer is al een aantal weken druk aan het voorbereiden voor deze dienst met mooie liederen.

Kerstviering
Op kerstochtend 25 december hopen we met elkaar het kerstfeest te vieren. Ds. Antes uit Ridderkerk zal voorgaan in deze dienst. Om het feest nog verder compleet te maken zijn ook onze trompettisten weer van de partij. Het beloofd een dienst te worden vol met mooie en bekende liederen met veel ruimte voor samenzang.

Iedereen is van harte welkom om kerst met de Witte Kerk gemeente mee te komen vieren!

Advent

‘’O kom, o kom Immanuel’’

Advent, tijd van verwachting

De vier zondagen voor kerstmis zijn de adventszondagen.
Advent komt van het Latijnse woord advent dat ‘komst’ of ‘het komen’ betekent.
De adventsperiode bestaat uit vier weken en begint altijd tussen 27 november en 3 december en eindigt op 24 december kerstavond.
Het is de tijd waarin christenen de komst, de geboorte van Jezus Christus vieren en uitkijken naar zijn wederkomst.

Terwijl het buiten steeds donkerder wordt, omdat de wereld aan God voorbij leeft en de dagen korter worden, leven de gelovigen toe naar de komst van hun heiland Jezus Christus, die het Licht der Wereld is.
Over Jezus zei God; ‘dit is mijn geliefde Zoon in Hem vind ik vreugde, luister naar hem!’
Mattheus 17:5

De duisternis staat in de Bijbel voor de dood en de zonde. Het licht staat voor het leven en de opstanding, nieuw leven, licht en uitzicht.
Het blijft niet altijd donker in de buitenwereld of in ons leven. God zorgt voor licht, leven, rust en ruimte ook in ons eigen leven.
Dat merken we vaak het meest in donkere periodes.
Het Licht schept orde in de chaos, het is niet meer donker maar licht, het is helder, je kunt zien wat er gebeurt.
Uiteindelijk overwint niet de dood maar het Licht, letterlijk. Jezus, zo leert de Bijbel, heeft door zijn komst in de wereld en door zijn sterven en opstanding de dood, duisternis en duivel overwonnen.

De adventskalender, de adventsster en de adventskrans.

De adventskalender is er speciaal voor kinderen. Iedere dag mag er een venstertje wordt geopend en op iedere adventszondag is er een groot venter dat open mag. Op kerstavond wordt het laatste venster geopend en verschijnt het kindje Jezus, het kerstkind.

De Adventsster: In aanloop naar Kerst zie je bij sommige huizen een lichtgevende ster voor het raam hangen. Dit verwijst naar het feest van het licht: Jezus kwam om licht in de duisternis te brengen.

De Adventskrans: Een krans werd vroeger gebruikt om mensen te kronen of te onderscheiden. De adventskrans is dan ook een verwijzing naar het koningschap van Jezus. Deze krans is meestal gemaakt van dennengroen, waarin vier kaarsen staan. Iedere adventszondag wordt er een extra kaars aangestoken, dit laat zien dat we steeds dichter bij Kerst komen. De kaarsen verspreiden veel licht en kondigen zo de komst van Jezus Christus, Gods zoon, het Licht in de wereld aan.Kerst is immer het feest van het Licht, letterlijk en figuurlijk.

Tijd van bezinning

Advent is ook een tijd van bezinning. Nadenken over de vragen van leven, zonde en dood, donkerte en licht, vergeving en opnieuw beginnen. De Joodse profeten in de tijd van het Oude verbond leefden in de verwachting dat de Messias, de Verlosser die het Joodse volk zal verlossen van angst en nood, eens komen zou.

Veel profeten hebben geschreven over de omstandigheden ten tijde van de komst van de messias in de wereld. Zij zijn de grote verwachters in het eerste deel van de Bijbel; het Oude Testament. Vooral in de boeken van de profeet Jesaja wordt de komst van de Messias veelvuldig genoemd. Christenen leven in de verwachting dat de Messias, Jezus Christus, de Zoon van God, op aarde zal terugkeren. Zeker in de adventstijd zien christenen hier naar uit.

Vier je met ons mee dat Jezus Christus, de Zoon van God, naar ons toekwam lang geleden? Dat Hij terug zal komen als teken en vervulling van de profetie dat de overwinning op dood en zonde door Hem, de Messias is geschied en voluit wordt gevierd. Dan zal er geen ellende, ziekte, dood en zonde meer zijn, maar leven zijn volgelingen met Hem in eeuwigheid.

In het Licht, voorbij is de duisternis!

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Bel 0252-580 806 of mail: zorg@wittekerk.nl.

Wil je meer lezen over advent?:

https://visie.eo.nl/alles-over/advent

Met informatie voor jongeren en ouderen, sfeerideeën en knutselen, verhalen en kalenders.

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerst/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Advent_(periode)

Wil je meer lezen over wat Jezus in zijn leven op aarde heeft gedaan?

Kijk dan eens op https://wittekerk.nl/pasen

Pinksteren

Pinksteren zet je in vuur en vlam!
                                                                                Verlang je ook naar meer?

Wat is de heilige geest nou eigenlijk?
Pinksteren is het christelijke feest waarop de uitstorting va de Heilige Geest wordt gevierd. Men schrijft die naam met hoofdletter omdat het een persoon is in de Drieenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest was er al toen onze aarde werd geschapen. En hij stond ook Jezus Christus bij tijdens zijn bestaan op aarde. Via de Geest ontving Jezus kracht van God om zijn reddende en levenbrengende taak op aarde uit te voeren.

Tijdrekening
Tien dagen na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort. En gerekend vanaf Pasen is dat 50 dagen.

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, dat vijftig betekent. De christelijke feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag. We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.

Komst van de Geest
In de Bijbel wordt de voor mensen merkbare komst van de Heilige Geest in deze wereld na de Hemelvaart van Jezus Christus als volgt weergegeven; ‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.’
Handelingen 2:1-4

Duif of vuur?
Het neerdalen of ook wel het uitstoten van de Heilige Geest wordt vaak verbeeld met een duif die uit de hemel naar beneden daalt of door tongen van vuur die boven de hoofden van de discipelen te zien waren toen ze in verschillende talen spraken tot de menigte.
Verder wordt de Heilige Geest ook wel verbeeld en ervaren als een wind, water, wijn of vreugdeolie en als een teken en zegel van het nieuwe verbond dat God met de mensen sloot na de opstanding van Jezus Christus.

Wat doet de Heilige Geest?
De Heilige Geest is een helper, een kracht die God aan mensen geeft om Jezus te volgen en om als christen, een volgeling van Jezus te leven.

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.” Handelingen 1:8.

De apostel Paulus moedigt ons aan om vurig van geest te zijn en de Heer te dienen; ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest. Dien de Heer.’ Romeinen 12.

Ook in het beeldmerk van onze kerk vindt je in het kruis de duif als verbeelding van de Heilige Geest

Wil je meer weten over hemelvaart en Pinksteren?

Protestantse Kerk Nederland:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/hemelvaart/

Evangelische Omroep:
https://visie.eo.nl/artikel/2021/05/wat-betekent-pinksteren

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geest

https://visie.eo.nl/artikel/2016/05/6-vragen-en-antwoorden-over-de-heilige-geest

1 minuut video uitleg over pinksteren:
https://visie.eo.nl/artikel/2020/05/wat-vieren-christenen-met-hemelvaart-en-pinksteren

Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren

Quest:
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a25452805/pinksteren-vieren-feestdag/

Protestantse Kerk Nederland JongProtestant:
Kinderen:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/de-geest-krijgen/

Tieners:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/christelijke-feesten-pinksteren/

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksteren-het-begin-van-de-kerk/.

Pasen

Ieder jaar is het weer Pasen, maar wat betekent dat woord eigenlijk?

En wat vieren we dan?

Met Pasen vieren christenen in de hele wereld dat hun Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dit gebeurde destijds in Jeruzalem vlak voor het Joodse Pesach feest. Dat is het Hebreeuwse woord voor het belangrijkste Joodse feest waarbij herdacht wordt dat de Joden die eeuwen daarvoor gedwongen in Egypte leefden, aan de Farao wisten te ontsnappen.

Het woord Pasen kan ook verklaard worden door het Latijnse woord ‘Passio’ dat lijden betekent. Na het lijden van Jezus na zijn gevangenneming werd hij gekruisigd door de Romeinen , stierf Hij, werd Hij begraven en stond Hij op de derde dag na zijn sterven op uit de dood.

Een aantal van zijn vrouwelijke volgelingen zag Hem het eerst. Vervolgens vertoonde Hij zich ook aan zijn discipelen die niet meer verwacht hadden dat Jezus uit de dood zou opstaan, zoals Hij hen eerder had verteld.

 Jezus Christus stierf voor onze zonden. Hij droeg de straf die voor ons is bedoeld en zorgt er zo voor dat mensen vergeving en een nieuw leven in Christus ontvangen wanneer zij in Hem geloven. Zijn volgelingen werden eerst mensen van De Weg genoemd en al snel noemde men hen ‘christenen’ naar de naam van Jezus Christus hun Heer en Heiland.

 Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat hij echt de Zoon van God is, die Hem naar de aarde heeft gezonden om een nieuw verbond te sluiten tussen God en de mensen. Hij is opgestaan uit de dood om de dood en de zonde van de mensen te overwinnen en ruimte te maken voor mensen die met Hem willen leven. Zo schept Jezus een nieuwe kracht waaruit wij kunnen leven.

Bij het Pinksterfeest schenkt Jezus zijn volgelingen, toen en nu, troost en nieuwe levenskracht door de Heilige Geest. Daarover is meer te lezen op;

wittekerk.nl/pinksteren

 Wil je meer lezen over Pasen en Christendom?

https://visie.eo.nl/artikel/2021/04/alles-wat-je-moet-weten-over-pasen

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wat-is-pasen

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen

 https://warewijnstok.thevine.name/2016/02/08/resurrection-fact-or-fiction/

Activiteiten

Door het hele jaar organiseren allerlei activiteiten. Sommige dingen komen elk jaar terug zoals onze grootse rommelmarkt in september, of het kampeerweekend op de Opwekkingsconferentie.  Af en toe ontstaat er ook spontaan iets leuks of informatiefs. Natuurlijk staat dat in ons kerkmagazine, in de digitale nieuwsbrief, op facebook en in de agenda. Neem een abonnement of volg ons, dan hoef je niets te missen.

Filmavond          Seniorenmiddag          Rommelmarkt          Opwekking          EOjongerendag

Gebedskringen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Het is waardevol om samen te bidden en te danken. Dat doen we op zondag in en rond de kerkdienst, maar ook in aparte bijeenkomsten.
Wij kennen de gebedsplaats, waar je zondag na de dienst voor je kunt laten bidden. Op de eerste zondag van de maand komen we bij elkaar voor een gemeentebidstond.

Soms organiseren we speciale bidstonden. Daarnaast doen we jaarlijks mee met de Week van Gebed en de Nacht van Gebed. Datum en tijd worden gepubliceerd in de agenda.

Wanneer je graag voorbede wilt laten doen, kun je dat op (laten) schrijven in het gebedsschrift dat elke zondagmorgen in de kerk ligt, of doorgeven aan de zorgcoördinator.

Clasine Feith kan je meer vertellen over het gebedswerk in onze gemeente. Stuur gerust een mailtje:  gebed@wittekerk.nl

Lees meer over onze gebedskringen.