Kernteam Ondersteunen

Het kernteam Ondersteunen heeft diverse administratieve taken. Ouderling-scriba Aly van Groenigen en kernteamleider Marleen Schalk maken deel uit van dit kernteam. Ze zijn onder andere betrokken bij het opstellen van roosters, het verwerken van post, het notuleren van vergaderingen van kerkenraad en dagelijks bestuur, en andere ondersteunende taken zoals het aansturen van allerlei administratieve taken. Alle vragen of reacties die je niet kwijt kunt aan één van de andere kernteams (hieronder), mag je sturen aan kernteam Ondersteunen. Zij zijn bereikbaar via secretaris@wittekerk.nl.

Kernteam Vieren

Het kernteam Vieren wordt geleid door ouderling Vieren Nadine Stolk. Het kernteam is te bereiken op het e-mailadres vieren@wittekerk.nl. Dit team denkt na over de vorm en de inhoud van de verschillende “soorten” kerkdiensten in de gemeente. De basis van al deze diensten is dat God ons wil ontmoeten door zijn Zoon. Wij mogen daarop reageren met geloof, dankbaarheid en lofprijzing. En niet in de laatste plaats zijn de diensten ook momenten van onderlinge ontmoeting.
Het team denkt na over de relatie tussen vorm en inhoud van de diensten, met name over hoe de boodschap van het evangelie het beste overgebracht kan worden naar de hele gemeente en ook naar onze medemensen buiten de gemeente.

Kernteam Bouwen

Het kernteam Bouwen is de voortzetting van de commissie Gemeente Opbouw Commissie (GOC). Dit team ondersteunt bij het verder uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur. Ook in de toekomst zullen zij continue toetsen of de vorm (structuur en processen) van onze organisatie nog wel ten dienste staat van de inhoud, de kern van ons gemeente-zijn. De ouderling Bouwen is ook de tweede voorzitter van de kerkenraad. Meer weten? Adrie van der Luit is teamleider. Zij is te bereiken via bouwen@wittekerk.nl.

Kernteam Beheren

De voorzitter van kernteam Beheren (College van Kerkrentmeesters) is ouderling Peter van Teijlingen. Je kunt dit kernteam bereiken via beheren@wittekerk.nl.

De taken van de kerkrentmeesters zijn onder te verdelen in zes aandachtsgebieden. Dat zijn:

  1. Technische zaken; Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen
  2. Communicatie en PR; Dit betreft communicatie met gemeenteleden en externe partijen
  3. Medewerkers; De kerkrentmeesters treden op als werkgever (er zijn verschillende medewerkers in dienst van de gemeente) en zijn verantwoordelijk voor alle vrijwilligers
  4. Financiën; Alle bovenstaande aandachtsgebieden kosten in meer of mindere mate geld. Geldwerving is een taak van de gehele kerkenraad, het is in het bijzonder aan de kerkrentmeesters om dit te organiseren. Tevens is het financiëneel Team verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening die door de kerkenraad worden vastgesteld.
  5. Visievorming en -bewaking; Kerntaak van de ouderling Beheren, o.a. stellen en bewaken van doelen
  6. Gebouwen en terreinen

Kernteam Jong

Ouderling Jong is Marco Kok. Heb je vragen of opmerkingen over het kernteam Jong, dan kun je terecht op het centrale e-mailadres van de sectie: jong@wittekerk.nl. Dit team houdt zich bezig met alle kinderen en jongeren van 0 tot ongeveer 25 jaar. Zij houden de grote lijnen van het jeugdwerk in de gaten, zoeken oplossingen en ondersteunen daar waar hulp nodig is. Het team ondersteunt een enthousiaste ploeg jeugd- en jongerenwerkers  en is beschikbaar voor onze jonge gemeenteleden. Samen realiseren zij een bloeiend en groeiend jeugdwerk waar iedereen zich thuis voelt. Dit alles tot eer van God. Doel is onze kinderen en jongeren te helpen beseffen wie ze mogen zijn in Christus Jezus.

Kernteam Toerusten

De Ouderling Toerusten is Arie Geluk. Met alle vragen en opmerkingen op het gebied van toerusting en missionair werk kun je bij hem terecht. Hij is te bereiken via e-mail toerusten@wittekerk.nl. Dit team houdt zich bezig met het uitvoeren en evalueren van missionair beleid: hoe kunnen wij als gemeente ons nog meer bewust zijn van onze taak om de blijde boodschap te vertellen en op welke manieren bereiken wij onze dorpsgenoten met het evangelie? Toerusting en gebed staan daarbij centraal. Daarom vallen bijvoorbeeld de kringen en het gebedswerk onder het kernteam Toerusten.

Kernteam Bemoedigen

Het meldpunt Zorg (Bemoedigen of Pastoraat) is Margriet de Leede. Als teamleider coördineert zij alle pastorale zorg samen met Christa Nederhoff.
Wil je een situatie delen (zoals problemen met gezondheid, werk of relaties, opname in ziekenhuis of instelling, maar ook blijde gebeurtenissen zoals geboorte of jubileum), dan kun je met haar contact opnemen via de contactgegevens op wittekerk.nl/contact onder ‘bemoedigen’.

Met Margriet kun je bespreken of je graag een persoonlijk bezoekje wilt, voorbede of dankzegging in een kerkdienst of dat praktische hulp meer op zijn plaats is. We zijn blij met elke melding, want we kunnen alleen meeleven wanneer je situaties deelt. Wanneer je wilt dat de gebedskringen voor je persoonlijke situatie bidden, dan kun je gebedspunten doorgeven via e-mail gebed@wittekerk.nl.

Kernteam
Het meldpunt Zorg is onderdeel van het kernteam Bemoedigen (pastoraat). Dit team staat onder leiding van ouderling Cees Gijzenberg. Het team is te bereiken op bemoedigen@wittekerk.nl.
Dit team evalueert, ondersteunt en vult eventueel verschillende vormen van pastoraat aan. Pastoraat is een belangrijk onderdeel van elke christelijke gemeente. Het houdt onder meer in: elkaar bijstaan in vreugde en verdriet, omzien naar elkaar en gesprekken hebben met elkaar over het woord van God en wat dit betekent in het dagelijks leven. Hoe ervaar je bijvoorbeeld de kerkdienst of een verlies dat je moet dragen, een ziekte, handicap of iets anders. Ieder van ons heeft hiermee andere ervaringen, zijn eigen belevenissen en het is fijn om die met elkaar te delen. Je kunt dan een ander tot steun zijn en wordt ook zelf gesteund. We zijn van mening dat onderling contact tussen gemeenteleden erg waardevol en opbouwend kan zijn. We noemen dat onderling pastoraat.

Pastoraal team
Gemeenteleden sporen wij vanaf inschrijving al aan, zich aan te sluiten bij een Groeigroep of andere groepsactiviteiten. Voor bijzondere pastorale situaties kunnen zij een beroep doen op het vrijwillig pastoraal team (ouderlingen, aangevuld met bezoekpersonen). Indien noodzakelijk schakelt het vrijwillig pastoraal team op hun beurt predikant of pastoraal werker in. Elke ouderling heeft een specifiek aandachtsveld:

LeeftijdNaamE-mail
Jeugd en jongerenMarco Kokjong@wittekerk.nl
75 jaar en jonger (kring-ouderling)Cees Gijzenbergbemoedigen@wittekerk.nl
75 jaar en ouderIna Kulkzorg@wittekerk.nl
75 jaar en ouderTineke van Zanten- van Koningsbruggenzorg@wittekerk.nl

Pastorale ondersteuning
Naast onze eigen predikant ds. Arjan Berensen (75 jaar en jonger) verleent ds. Chris van Andel uit Amsterdam gemiddeld een dag in de week bijstand in het ouderenpastoraat (75+). Zij zijn bereikbaar via het meldpunt Zorg.

Kernteam Dienen

Het kernteam Dienen (ook wel diaconie of College van Diakenen genoemd) wordt geleid door diaken Jan van Groeningen. Met alle vragen of initiaieven op het gebied van hulpverlening en zending en werelddiaconaat kun je bij hem terecht. Hij is te bereiken via e-mail dienen@wittekerk.nl.

De diaconie probeert een hulp te zijn voor mensen en gezinnen in zorgvolle omstandigheden. Zowel op kleine schaal (persoonlijk) als op grote schaal (landelijk). Zowel dichtbij (Nieuw-Vennep) als wereldwijd wil het kernteam er zijn voor mensen die financieel of materieel steun nodig hebben.

De diaconie is een zelfstandig rechtspersoon. Voor het goed uitvoeren van deze taken is de diaconie financieel afhankelijk van giften en de wekelijkse collecten. Maar ook een goed netwerk van mensen, voor het signaleren van problemen, is noodzakelijk om de juiste hulp te verlenen.
Hulp kan variëren van een bloemetje ter bemoediging en het brengen van mensen naar de kerkdiensten tot het financieel ondersteunen van projecten in Nederland of ver daar buiten.
In principe worden projecten met een christelijke achtergrond gesteund. Maar ook hulpaanvragen en acties van andere organisaties kunnen, met een goede motivatie, gesteund worden.

Het rekeningnummer van de diaconie is rekeningnummer NL33INGB0002144290, t.n.v. penningmeester diaconie Protestantse Gemeente Nieuw-Vennep. Giften zijn van harte welkom. Vermeld dan: gift diaconie wijkgemeente Witte Kerk.