Beleidsplan 2020-2024

“En Andreas nam hem mee naar Jezus” (Johannes 1:43)

Missie (waar we voor staan)
Wij geloven in God
die ernaar verlangt dat mensen Hem leren kennen.
De Witte Kerk is een uiting van dit verlangen van God.
Zij bestaat vanwege Gods passie voor mensen.
Zij is dienstbaar aan de persoonlijke relatie
die God in Christus met elk mens wil opbouwen.

Wij geloven dat God Zichzelf laat zien in Jezus Christus.
Onze missie is het bekendmaken
van Jezus’ leven, werken en woorden:
Zijn offer aan het kruis en Zijn overwinning van de dood.
In de Bijbel horen wij God spreken;
daarom is Gods Woord
het fundament waarop wij staan.

De Witte Kerk verlangt ernaar 
dat in onze geloofsgemeenschap
persoonlijke relaties met de Heer
begonnen, hervonden en verdiept zullen worden.
De heilige Geest leert ons Christus na te volgen door:
– te groeien in gebed,
– het inzetten van talenten
– en het betrekken van ons geloof in ons dagelijks leven.

De drie-enige God is een God van relaties.
Daarom schenkt Hij de Witte Kerk:
als gave aan de wereld,
opdat mensen Hem zullen leren kennen.
In de gemeente worden de leden
elkaar als broers en zussen in Christus gegeven.
Daarom zijn zij geroepen
zich aan elkáár te verbinden, talenten te delen 
en om te zien naar elkaar.

De Witte Kerk beweegt zich tussen
reformatorisch, confessioneel en evangelicaal.

visie (waar we voor gaan)
De Witte Kerk is een vitale gemeente. Maar vitaliteit is kostbaar én kwetsbaar. Voor de beleidsperiode 2020-2024 stellen we ons ten doel te groeien in deze vitaliteit. 

Het thema ‘vitaliteit’ werken we uit in vier speerpunten van beleid:

  1. gemeente in Gods hand
  2. gemeente met elkaar
  3. gemeente in de wereld
  4. gemeente voor alle generaties

De speerpunten 3 en 4 liggen in het verlengde van het vorige beleidsplan (2013-2017, verlengd naar 2019).

ad 1 – ‘Hij’

De Witte Kerk waakt ervoor dat het organiseren van activiteiten meer aandacht vraagt dan kerntaken zoals gebed, eredienst, getuigenis en geloofsgesprek. Waar nodig worden activiteiten vereenvoudigd of afgebouwd om ruimte te maken voor deze kerntaken. De kerkenraad gaat de gemeente voor in het biddend en wijs maken van keuzes. De gemeente groeit in afhankelijkheid van de heilige Geest. Dit doet zij doordat zij blijvend de focus houdt op wat God in onze eigen netwerken doet en wil doen, en daarbij aansluit.

ad 2 – ‘wij’

De Witte Kerk werkt op structurele wijze aan het ‘kennen en gekend worden’ van gemeenteleden onderling. Het zou goed zijn als in 2025 een groter deel van de gemeenteleden elkaar bij name kent, in het bijzonder die gemeenteleden raakvlakken met elkaar hebben (zoals gedeelde woonplaats, hobby’s of geloofsbeleving). We zetten in op geloofsgesprek dat eenheid versterkt en individualisme doorbreekt. En: elk talent in de gemeente wordt benut, ieder is ingeschakeld in Gods Koninkrijk.

ad 3 – ‘zij’

De Witte Kerk groeit verder in het missionair gemeente-zijn. We onderscheiden daarin twee vormen. In het dagelijks leven en via het persoonlijk netwerk van elk gemeentelid kan de liefde van Christus op een natuurlijke manier in woord en daad gedeeld kan worden. Daarnaast zoekt de Witte Kerk verbinding met de maatschappij, waar wij als gemeenschap iets kunnen betekenen als uiting van Gods liefde voor onze naasten.

ad 4 – ‘ons’

De Witte Kerk geeft ruimte aan verschillende generaties én vormen van geloofsbeleving. Zij werkt aan het bewustzijn dat we als Gods geschenk aan elkaar gegeven zijn. In bestaande activiteiten wordt stelselmatig gewerkt aan de eenheid in de gemeente. 

Er wordt actief gezocht naar verbinding tussen verschillende leeftijdsgroepen, onder andere via het geloofsgesprek. In het kinder- en jongerenwerk wordt duurzaam geïnvesteerd. 

Uitwerking

Bovenstaande vier speerpunten worden uitgewerkt in werkplannen. Elk kernteam schrijft, onder begeleiding van kernteam Bouwen, een werkplan dat tenminste het volgende bevat:

  • doelstelling van het kernteam
  • visie van het kernteam op het taakgebied waarin zij werkt
  • concrete actiepunten bij de vier speerpunten, uitgezet in de tijd (2020-2024)

De werkplannen zijn een bijlage bij het beleidsplan.

Onze gebouwen
Het kerkelijk vastgoed dient de opbouw van het Gods Koninkrijk.
Het vastgoed wordt beheerd in lijn met de vier bovengenoemde speerpunten.
Daarnaast dient het vastgoed niet onevenwichtig ten laste te komen op de begroting van de kerk,
op beschikbare vrijwilligerstijd en op de behoeften van toekomstige generaties

Bemensing

Gelet op de bovenstaande vier speerpunten lijkt wenselijk dat drie kernteams extra aandacht krijgt van beroepskrachten die vrijwilligers en de doelgroep ondersteunen:

  • Kernteam Toerusten kan rekenen op geoormerkte inzet van de predikant.
  • Kernteam Jong kan rekenen op de blijvende inzet van een jongerenwerker.
  • Kernteam Bemoedigen kan rekenen op de blijvende inzet van een ouderenwerker.

De omvang van formatieplaatsen wordt niet in het beleidsplan vastgesteld. 

Nieuw-Vennep, 6 december 2019